Цитата

Мене два рази питали [члени Парламенту]: «Скажіть на милість, містер Беббідж, що трапиться, якщо ви введете в машину невірні цифри? Чи зможемо ми отримати правильну відповідь?» Я не можу собі навіть уявити, яка плутанина в голові може привести до подібного питання?

Harles Babbage

Неформальна освіта

Опубліковано: 18:46 05.11.2023

Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Інструменти та платформи від коледжу для здобуття неформальної освіти

Порядок оформлення заяви на визнання результатів неформальної/інформальної форми навчання

1 Особа, яка звертається до ВСП «Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ «Запорізька політехніка щодо визнання результатів неформального та/або інформального навчання (заявник), подає заяву (Додаток 1) на ім’я заступника директора коледжу з НВР, декларацію про попереднє навчання (Додаток 2) та додаткові документи, які підтверджують наведену в декларації про попереднє навчання інформацію (за наявності).
2 За потребою Фаховий коледж в особі гаранта освітньої програми або наукового керівника заявника надає консультативну допомогу щодо заповнення декларацій про попереднє навчання, зокрема щодо опису результатів неформального та/або інформального навчання для їх подальшого зіставлення з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою або певним рівнем освіти.
3 За розпорядженням заступника директора коледжу з НВР створюється комісія (не менше ніж три педагогічні працівники), голова та члени якої повинні бути обізнаними в предметі оцінювання, компетентними в питаннях оцінювання та визнання, неупередженими, здатними створювати належну психологічну обстановку для заявника та не мати конфлікту інтересів, а саме:
- гарант освітньої програми;

- педагогічні працівники, відповідальні за освітні компоненти, які (або
частини яких) пропонуються до зарахування (за наявності);

- педагогічний працівник випускової циклової комісії.

4 Завідувач відділення здійснює аналіз достатності інформації щодо здобутого заявником попереднього досвіду та результатів неформального та/або інформального навчання заявника та перевірку наданої заявником інформації. У разі необхідності, для підтвердження або уточнення необхідної інформації завідувач віддділення направляє запити до зазначених у декларації про попереднє навчання суб’єктів, які здійснювали неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або інша діяльність, під час якої заявником здобувались відповідні результати навчання. Відповіді зазначених суб’єктів приймаються до розгляду як додаткові документи (матеріали), які засвідчують наведену заявником інформацію. У випадку направлення запиту до суб’єкта, який здійснював неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або інша діяльність, під час якої здобувались відповідні результати навчання, термін розгляду заяви про визнання може бути продовжений, про що завідувач віддідлення інформує заявника.

Про результати аналізу, перевірки отриманої інформації завідувач відділення повідомляє комісію, яка ухвалює рішення про можливість проводити подальші процедури визнання.

5 Термін розгляду заяви та ухвалення рішення про можливість/неможливість проводити подальші процедури визнання на основі наданої заявником інформації становить не більше ніж десять робочих днів. У разі направлення запитів про підтвердження або уточнення необхідної інформації до зазначених у декларації про попереднє навчання суб’єктів, які здійснювали неформальне навчання або де здійснювалася професійна, громадська або інша діяльність, під час якої заявником здобувались відповідні результати навчання, термін розгляду заяви продовжується до отримання зазначеної інформації та її опрацювання предметною комісією.

6 Якщо інформація, наведена в декларації про попереднє навчання, та додаткові документи, надані заявником та/або суб’єктом (суб’єктами) неформального та/або інформального навчання, не дозволяють ідентифікувати результати неформального та/або інформального навчання заявника для їх подальшого зіставлення з результатами навчання, передбаченими відповідною освітньою програмою, або наведена в декларації про попереднє навчання
інформація щодо неформального навчання або досвіду діяльності заявника не підтверджується, ВСП «Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ «Запорізька політехніка» повертає документи заявнику без подальшого розгляду із зазначенням підстав ухвалення такого рішення.
7 Заявник має право повторно подати на ім’я заступника директора з НВР заяву про визнання результатів неформального та/або інформального навчання, декларацію, що містить уточнену інформацію, та додаткові документи, що її підтверджують і дозволяють ідентифікувати результати неформального та/або інформального навчання заявника.
8 На підставі інформації, що міститься в декларації про попереднє навчання та наданих документах, комісія здійснює зіставлення результатів неформального та/або інформального навчання заявника з результатами навчання, передбаченими відповідними освітніми компонентами та/або освітньою програмою, яке оформлюється у вигляді протоколу засідання випускової циклової комісії (Додаток 3). Зіставлення задекларованих заявником результатів неформального та/або інформального навчання з результатами навчання, передбаченими відповідними освітніми компонентами та/або освітньою програмою, передбачає їх аналіз і порівняння за змістом та рівнем складності. За результатами зіставлення комісія ухвалює рішення щодо відповідності/невідповідності задекларованих результатів неформального та/або інформального навчання заявника певним результатам навчання, передбаченим обов’язковим освітнім компонентом освітньої програми, та ідентифікує результати навчання, які підлягають оцінюванню.

У випадку невідповідності задекларованих результатів неформального та/або інформального навчання заявника результатам навчання, передбаченим обов’язковим освітнім компонентом освітньої програми ВСП «Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ «Запорізька політехніка», Фаховий коледж розглядає можливість визнання таких результатів навчання в межах вибіркової складової освітньої програми, за якою навчається заявник. Обов’язковою умовою визнання результатів неформального та/або інформального навчання заявника в межах вибіркової складової освітньої програми є відповідність цих результатів навчання рівню освіти, на якому реалізується освітня програма.