Цитата

Є лише один спосіб зробити велику роботу – полюбити її

Стів Джобс

Регіональної науково-практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області «Керівництво самостійною роботою студентів»

Опубліковано: 09:59 17.04.2015

          Згідно з рішенням ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 15 квітня 2015 року на базі Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету відбулася чергова Регіональна науково-практична конференція «Керівництво самостійною роботою студентів».

         Конференція була спрямована на висвітлення досвіду організації та керування самостійною роботою студентів. Широким колом педагогічних працівників розглянуто проблеми, шляхи організації, інноваційні засоби та технології самостійної роботи студентів.

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

В центрі уваги розгляду та обговорення на даній конференції були питання: створення психологічних, педагогічних та організаційних умов та технологій керування самостійною роботою студентів; роль і місце інформаційних технологій у розвитку освіти; система оцінки знань студентів та ін.

 

Конференція працювала за наступними напрямками:

-     теоретичні основи організації самостійної роботи студентів в історичній ретроспективі;

-     керування самостійною навчальною роботою студентів в контексті особистісно-орієнтованого підходу;

-     самостійна робота студентів наукового характеру: проблеми, шляхи організації, результати;

-     логіка проектування видів завдань для самостійної роботи студентів викладачами навчальних закладів;

-     технологія і методика організації й стимулювання самостійної роботи студентів, критерії оцінки її ефективності;

-     самостійна робота студентів: аспект формування і розвитку особистості студента шляхом волонтерської роботи; засоби формування волонтерських компетенцій у студентів;

-     організація самостійної навчальної і інших видів діяльності майбутніх фахівців;

-     особливості організації самостійної роботи студентів з фізичного виховання у ВНЗ;

-     схильність студентів до інноваційної діяльності як результат якісної організації їх самостійної роботи.

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

В своїх виступах учасники стверджували, що правильна організація самостійної роботи студентів є ефективним інструментом упорядкування освіти, яка забезпечує академічну мобільність та засоби створення найбільш оптимальних умов для реалізації здібностей студента і можливостей викладача у навчальному процесі для підвищення якості навчання, формування у студента мотивації до самостійної роботи.

Зараз значно збільшено кількість годин на самостійне вивчення дисциплін, що викликає необхідність самоконтролю якості засвоєння навчального матеріалу і потребує розвитку навичок самостійної роботи студентів.

Відкриття лабораторій інтерактивних технологій навчання надає змогу студентам користуватися можливостями Інтернет-індустрії.

У роботі конференції взяли участь: Захарчук В.М. – в.о.директора Департаменту освіти і       науки Запорізької облдержадміністрації,        начальник управління, Грицаєнко О.Л. – заступник начальника управління, начальник

відділу організаційної та кадрової роботи управління професійно-технічної, вищої освіти та кадрової роботи Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Бєліков С.Б. – д.т.н., професор, ректор Запорізького національного технічного університету, голова ради ректорів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, Мельник О.М. – к.п.н., директор КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, голова ради     директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації, Паржницький О.В. – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, директори, заступники директорів та педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області (усього 103 особи)

 

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

На пленарному засіданні було заслухано доповідь Арманжій А.М. – голови волонтерського сектору «Студентське серце» факультету соціології та управління Запорізького національного університету, яка зацікавила слухачів новим творчим інноваційним підходом до формування і розвитку особистості студента шляхом волонтерської роботи.

В секції І «Організація самостійної, навчальної і інших видів діяльності майбутніх фахівців» заслухано і обговорено 12 доповідей.

У засіданні секції ІІ «Керування самостійною навчальною роботою студентів в контексті особистісно-орієнтованого підходу» виступили 11 доповідачів.

Викладачем-методистом Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ, Боровик Ю.А. та головою циклової   комісії   іноземних   мов   Федоришиною К.П. було проведено майстер-клас з організації самостійної роботи студентів.

У доповідях наголошувалося, що інтеграція нашої країни у світову освітянську спільноту вимагає розробки та впровадження нових підходів, відповідного змісту організаційних форм і методів самостійної роботи студентів, що забезпечить активізацію процесу, формування та самовдосконалення сучасної особистості, готової до роботи в умовах нових інформаційних технологій та здатної самостійно здобувати знання.

Сучасна організація навчального процесу істотно підвищує вимоги до професійної освіти. Вона повинна не тільки передавати знання та формувати вміння, але й розвивати здібності студентів і готувати майбутніх фахівців до

самостійних дій, навчати відповідати за себе та свої вчинки.

Учасники конференції акцентували увагу на творчих здібностях, які є передумовою високоефективної інтелектуальної діяльності. Головне в процесі підготовки фахівців – дати настанову та визначити напрями діяльності студента для формування в нього розумових здібностей і креативних ідей.

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

Під час роботи конференції багато уваги приділено необхідності вирішення проблем організації самостійної роботи.

Дискусійними стали такі питання: потреба надання викладачами студентам методичних матеріалів для самостійної роботи в повному обсязі, вимог творчого і відповідального підходу до їх розробки, систем формування критеріїв оцінювання знань та інших показників діяльності студента.

Підсумками роботи конференції в цілому та її секцій можна визначити:

-     високу компетентність та якість підготовки учасників конференції;

-     актуальність, ґрунтовність, методичне та практичне значення основних положень доповідей, результатів та досягнень учасників конференції у навчально-методичній роботі;

-     велику роль розширення інтеграції освіти з виробництвом.

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

Обговорення доповідей та узагальнення висновків дало можливість оцінити рівень навчально-методичної роботи учасників конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та сформулювати наступні рекомендації:

 

  1. Організацію та керівництво самостійною роботою студентів слід розглядати як нагальне завдання сучасного реформування освіти.
  2. З метою підвищення фахової компетенції студентів в умовах сучасної ринкової економіки активізувати роботу з впровадження в навчальний процес дисциплін, що відповідають запитам роботодавців та суспільства в цілому.
  3. Сприяти формуванню ціннісних орієнтацій та мотивацій студентів до навчання через індивідуальний підхід.
  4. Залучати до участі у науково-практичних конференціях ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації представників ділових кіл Запоріжжя та області з метою інтеграцій навчальних закладів з підприємствами, організаціями та установами.
  5. Активніше застосовувати новітні технології в організаційному, методичному та технічному забезпеченні навчального процесу, зокрема самостійної роботи.
  6. Удосконалювати навчально-методичну літературу, спрямовану на самостійне вивчення навчального матеріалу. Особливу увагу при цьому приділяти вибору тематики самостійної роботи з урахуванням актуальності та інформаційного забезпечення.
  7. Впроваджувати в навчальний процес інтерактивні форми та методи організації самостійної роботи.
  8. Цілеспрямовано   розширяти   інформатизацію   навчання
  9. На веб-сайті ЗКР ЗНТУ опублікувати інформацію про результати конференції.

 

За результатами регіональної конференції видати тези доповідей.

 

Новини